Aandelen in wat?

Waarom aandelen kopen?

Sinds half maart weten we dat Nova gered is en dat Supernova Coop het bedrag van €680.000 kan betalen aan de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen om de erfpacht te verwerven en alle bijbehorende kosten te betalen. Maar we hebben nog steeds jouw hulp nodig om Nova van een stabiele toekomst te verzekeren. Bij het voorbereiden van onze fondsenwerving hadden we ons bewust beperkt tot het financieren van de aankoop van de bioscoop, bijkomende kosten en de installatie van een nieuwe verwarmingsketel. Maar Supernova Coop heeft nog andere grote plannen: het dak van de bioscoop renoveren en nieuwe thermische en akoestische isolatie aanbrengen. Als onderdeel van de publieke oproep van Supernova Coop is het tot 8 juni mogelijk om in te schrijven op aandelen B en C tot een maximum van € 794.000 (exclusief de € 306.150 in A en D-aandelen). Elk aandeel dat nu wordt verkocht, wordt gebruikt om de volgende renovatieplannen te financieren, om Nova voor te bereiden op een lange reis. 

Wie kan aandelen kopen?

Iedereen! Trouwe of toevallige toeschouwers, vrienden van vriendinnen, non-profitorganisaties, privébedrijven, openbare instellingen… De enige voorwaarde is dat je de waarden van Supernova Coop deelt. Daarom houdt je inschrijving in dat je de statuten en het doel van de coöperatie aanvaardt.

Waarom meerdere aandelen kopen?

Meer aandelen betekent niet meer inspraak in de beslissingen van de coöperatie, want we hebben gekozen voor het “één lid, één stem”-model. De enige reden om meer aandelen te kopen is om meer steun te geven aan ons initiatief. Je kunt aandelen met een interval van enkele dagen of weken nemen en opnieuw nemen.

Is er een minimum of een maximum?

Afhankelijk van je middelen zijn er twee soorten aandelen. Sympathisantenaandelen hebben een nominale waarde van €50. Investeerdersaandelen hebben een nominale waarde van €1.000. Je kunt aandelen nemen en opnieuw nemen met intervallen van meerdere dagen of weken. Je kunt er zoveel kopen als je wil – laat ons maar dromen.

Kan een vereniging of onderneming aandelen kopen?

Ja, er is een formulier voor natuurlijke personen en een formulier voor rechtspersonen op deze site.

Welke betalingsmethoden zijn beschikbaar?

Je kunt aandelen kopen via het formulier op deze site. Je kunt betalen met een debetkaart, kredietkaart, PayPal en bankoverschrijving. Let op: voor elke betaling met een debet- of kredietkaart, of met Paypal zijn er bijkomende commissiekosten. Aarzel dus niet om een bankoverschrijving te gebruiken om je aandelen te kopen, vooral voor bedragen boven €250.

Wat gebeurt er nadat ik aandelen heb gekocht?

Zodra je het formulier hebt ingevuld en de overschrijving hebt gedaan, ontvang je een e-mail ter bevestiging van je betaling. Een paar dagen later, als je inschrijving is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Supernova Coop, ontvang je je coöperantencertificaat.

Of je nu B- of C-aandelen koopt, je statuut van coöperant moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Supernova Coop. In principe is dit een pure formaliteit.

Je naam wordt opgenomen in het aandelenregister van Supernova Coop, samen met het aantal aandelen dat je hebt gekocht en het bedrag dat je hebt betaald. Je hebt het recht om dit register in te zien op het hoofdkantoor van de coöperatie.

Als je wilt, word je op de hoogte gehouden van de voortgang van de campagne. Je hebt alleen het recht om uit te treden en het bedrag van je aandeel terug te krijgen aan het einde van het eerste jaar.

Je wordt ten minste één keer per jaar uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering (AV) van Supernova Coop, meestal in juni. Onder het coöperatieve systeem hebben alle leden een gelijke stem in alle kwesties op de AV, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten of het soort aandelen die ze bezitten. Het is de AV die de statuten wijzigt of aanvult, bestuurders benoemt en ontslaat en de jaarrekening goedkeurt… De Supernova Coop AV is iets heel anders dan de AV van de vzw Nova. Lid worden van Supernova Coop geeft je geen toegang tot de AV van vzw Nova. Sommige leden van de AV van vzw Nova zijn echter ook lid van de AV van Supernova Coop.

Tot slot is Supernova Coop van plan om af en toe een bijeenkomst te organiseren tussen coöperanten, eventueel rond een filmvertoning.

Waarom zijn er verschillende soorten aandelen?

De statuten van de coöperatie voorzien in vier soorten aandelen:

• A-aandelen ter waarde van €50 worden gehouden door de oprichters van de coöperatie, waar andere leden zich bij kunnen aansluiten na goedkeuring door het college van houders van A-aandelen.

• B-aandelen ter waarde van €50 worden gehouden door sympatisanten van het project.

• C-aandelen ter waarde van € 1.000 zijn voor investeerders.

• D-aandelen ter waarde van €10.000 zijn voor investeerders die garant staan.

De verschillende aandelen hebben als doel om iedereen in staat te stellen om mede-eigenaar te worden naargelang zijn of haar mogelijkheden, terwijl potentiële investeerders worden aangesproken en de unieke identiteit van het project wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van coöperanten die garant staan. De publieke oproep heeft daarom alleen betrekking op de B- en C-aandelen.

Op vlak van rechten en bevoegdheden is er geen verschil tussen B- en C-aandelen. Het enige verschil is dat je met een C-aandeel de coöperatie meer steunt en haar beter in staat stelt het doel sneller te bereiken.

Waarom moet de aankoop van aandelen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Supernova?

De personen die inschrijven op aandelen moeten zich houden aan de waarden die Supernova Coop en Nova uitdragen. We behouden ons het recht voor om aanvragen tot inschrijvingen te weigeren van coöperanten die in strijd zijn met deze waarden. Maar in principe is dit een eenvoudige formaliteit. In de raad van bestuur van Supernova Coop zitten ten minste twee coöperanten die garant staan (categorie A-aandeel), waaronder ten minste één bestuurder die vzw Nova vertegenwoordigt, waardoor de band blijft behouden met Cinema Nova en om ervoor te zorgen dat haar basisbeginselen worden gerespecteerd.

Kan ik aandelen kopen voor mijn kinderen?

Elk lid van een gezin kan coöperant worden. De aandelen staan op naam. Minderjarigen hebben echter toestemming nodig van hun ouders. 

Op onze website is het daarom de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige die moet inschrijven op de aandelen in naam van het kind. Op ons aankoopformulier moet je eerst de optie aanvinken waarmee je aandelen voor iemand anders kunt kopen, en vervolgens de optie dat de aandelen bestemd zijn voor een minderjarige.

Je moet de gegevens van de minderjarige invullen, evenals die van haar of zijn wettelijke vertegenwoordiger (vaak de moeder of vader).

Totdat het kind meerderjarig is, vertegenwoordigt de wettelijke vertegenwoordiger de minderjarige en oefent die de rechten uit (aankoop, doorverkoop van aandelen, stemrecht op algemene vergaderingen, enz.) Het is dan ook de wettelijke vertegenwoordiger die zal worden uitgenodigd op Algemene Vergadering.

Er moet worden opgemerkt dat in geval van uittreding (verzoek tot terugbetaling van aandelen) voordat de coöperant meerderjarig is, de bepalingen met betrekking tot de bescherming van het vermogen van minderjarigen moeten worden nageleefd, die vereisen dat de wettelijk verantwoordelijken toestemming krijgen van de vrederechter.

Waar heb ik recht op als coöperant? Zijn er tegenprestaties?

De belangrijkste tegenprestatie is om de toekomst van Cinema Nova op lange termijn, haar onafhankelijkheid en programmeringsvrijheid veilig te stellen! Het verwerven van aandelen in een coöperatie is niet vergelijkbaar met crowdfunding. Als bezitter van aandelen kan je deelnemen aan de algemene vergaderingen van Supernova Coop en alle andere activiteiten die we organiseren om coöperanten samen te brengen.

Wordt de identiteit van de coöperanten openbaar gemaakt?

De namen, voornamen en adressen van natuurlijke personen en de naam, zetel en ondernemingsnummer van rechtspersonen zijn opgenomen in een register dat uitsluitend op het hoofdkantoor van de coöperatie kan worden geraadpleegd door iedere coöperant die erom vraagt. Het register bevat voor elke coöperant ook de datum van intreding, uittreding of uitsluiting, alsmede het aantal aandelen van elk coöperant. Deze informatie wordt niet digitaal gepubliceerd of verzonden.

Hoe kun je, naast het kopen van aandelen, Nova en Supernova Coop steunen?

Er zijn veel manieren waarop je ons kunt steunen.

Tijdens de intensieve periode van de campagne kan je over het project praten in je omgeving, publicaties van Supernova Coop verspreiden, mensen aanmoedigen om naar de openbare informatievergaderingen te komen, of zelfs zelf een “Tupperware-bijeenkomst” organiseren waar je een groep bekenden samenbrengt en waar wij het project kunnen komen uitleggen, om zo de kring van overtuigden stap voor stap te vergroten…

Je kan voorstellen om een “Tupperware-bijeenkomst” te organiseren, d.w.z. je netwerk uitnodigen op een door jou bepaalde plek om over de Supernova-campagne te praten.

En bovenal, kom kijken naar vertoningen in Nova! Vertel het aan je vrienden en kennissen, schenk ze een bioscoopabonnement, of betaal de steunprijs als je naar een voorstelling komt kijken.

Sinds de oprichting werkt Cinema Nova voornamelijk op vrijwillige basis. Het hele jaar door zijn vrijwilligers welkom om te helpen bij de bar, de kassa, het opruimen, het houden van de Microboutiek, het installeren van de PleinOPENair in de zomer… Ben je heel gemotiveerd en en geëngageerd, kan je je aansluiten bij de kerngroep en helpen bij de werking en/of programmatie van de bioscoop.

Je mag ook steeds een gift doen aan vzw Nova of aan Supernova Coop.

Facebook
Instagram
Mastodon
To top