Financieel en juridisch

Wat is de wettelijke basis voor deze fondsenwerving?

De verwerving van aandelen wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en meer specifiek door de statuten van Supernova Coop, die beschikbaar zijn op de website van het Belgisch Staatsblad.

Juridische informatie over de verwerving van aandelen is beschikbaar in de informatienota op de website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Dit document, dat vereist is voor elke fondsenwerving van dit type (openbaar beroep op het spaarderspubliek), bevat informatie over de emittent (uitgever van de aandelen), het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten, de redenen voor en de voorwaarden van het aanbod, en eventuele risico’s. De informatienota voor deze campagne werd gepubliceerd op 9 juni 2023. Het is 365 dagen geldig. De openbare oproep kan daarom wettelijk doorgaan tot 8 juni 2024.

Supernova Coop doet haar best om drietalig te communiceren. Maar de tijd en de middelen van het grotendeels vrijwillige team zijn beperkt. Daarom zijn op dit moment de statuten en de informatienota enkel in het Frans gepubliceerd. We werken echter aan een vertaling die binnenkort beschikbaar is op deze site. Raadpleeg alvast onze FAQ die heel wat vragen beantwoordt, en wanneer nodig bijgewerkt wordt op basis van de vragen die wij binnenkrijgen.

Wat zijn de statuten van Supernova Coop?

Supernova Coop werd opgericht op 19 juli 2017 en haar statuten werden bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2017. Deze statuten werden bijgewerkt op 3 mei 2023 om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ze werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 mei 2023. Het ministerieel besluit van 29 juni 2023 tot erkenning van de coöperatieve vennootschap Supernova Coop als sociale onderneming voor onbepaalde duur werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2023.

Supernova Coop doet haar best om drietalig te communiceren. Maar de tijd en de middelen van het grotendeels vrijwillige team zijn beperkt. Daarom zijn op dit moment de statuten en de informatienota enkel in het Frans gepubliceerd. We werken echter aan een vertaling die binnenkort beschikbaar is op deze site. Raadpleeg alvast onze FAQ die heel wat vragen beantwoordt, en wanneer nodig bijgewerkt wordt op basis van de vragen die wij binnenkrijgen.

Waarom zijn er garanten en wat is hun rol?

De statuten van Supernova Coop voorkomen elke vorm van financiële speculatie met het onroerend goed dat in erfpacht is verkregen en voorzien daartoe in colleges van garanten en een vertegenwoordiging van vzw Nova in de raad van bestuur van de coöperatie. Bepaalde belangrijke beslissingen, zoals wijzigingen van het maatschappelijk doel, kunnen niet worden genomen zonder gekwalificeerde meerderheid in de colleges van garanten.

Hoe en wanneer wordt de coöperatie winstgevend?

Het doel van Supernova Coop is niet om winstgevend te zijn, maar om een sluitende begroting te hebben zodat vzw Nova niet te veel huur hoeft te betalen. Supernova Coop heeft een eerste financieel plan voor 2021 opgesteld met Socofinam, een boekhoudkantoor gespecialiseerd in fiduciair advies. SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises), een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van sociale ondernemingen, heeft vervolgens in 2022 de leiding overgenomen om het economisch model te analyseren en ervoor te zorgen dat de visie de sociale economie in haar geheel omvat.

Bestaat het risico dat ik mijn investering verlies?

Natuurlijk is er altijd het risico dat de coöperatie haar kosten en schulden niet op tijd kan betalen, of dat er onvoorziene kosten voor onderhoud van het gebouw ontstaan. Maar het bedrijfsmodel van de coöperatie is structureel gunstig voor de kasstroom.

Bovendien is de bijna enige bron van inkomsten van Supernova de betaling van huur door de huurder van het pand. Het is niet uitgesloten dat de vzw Nova op een dag deze huur niet meer kan betalen. Desalniettemin, het grootste deel van de inkomsten van de vzw komt van overheidsfondsen die ze op een stabiele basis ontvangt. Als ze deze fondsen zou verliezen, zou ze haar eigen inkomsten verder kunnen ontwikkelen (voornamelijk via ticketverkoop, consumptie in de foyer-bar en de verhuur van de bioscoopruimte en foyer-bar).

Als de vzw Nova zou verdwijnen, wordt het pand verhuurd aan een ander gelijkaardig cultureel project.

Hoe kan ik uit de coöperatie stappen?

Een coöperant kan altijd uittreden, maar niet binnen het jaar volgend op de datum waarop hij coöperant werd. Het ontslag wordt van kracht op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. De coöperant die zijn of haar aandelen geheel of gedeeltelijk wil terugtrekken, moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de Raad van Bestuur. De uittredende coöperant heeft enkel recht op de terugbetaling van zijn of haar deelname, d.w.z. het werkelijk betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag voor zijn aandelen. Dit bedrag mag echter niet hoger zijn dan de netto-inventariswaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. Op dit bedrag is geen rente verschuldigd, behalve eventueel de indexering van het aandeel aan de gezondheidsindex vanaf de datum van inschrijving. Supernova kan de terugbetaling van de betreffende aandelen geheel of gedeeltelijk uitstellen, afhankelijk van redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, totdat zij in staat is aan haar schulden te voldoen wanneer deze opeisbaar worden gedurende een periode van ten minste 12 maanden vanaf de datum van terugbetaling. De terugbetaling vindt plaats uiterlijk drie jaar na het boekjaar waarin tot de terugtrekking is besloten of waarin daarom is verzocht, mits het eigen vermogen van Supernova na de terugtrekking niet verhindert dat aan de solvabiliteitstests wordt voldaan. Een coöperant die niet langer voldoet aan de statutaire voorwaarden om coöperant te worden, wordt geacht op dat moment van rechtswege ontslagnemend te zijn.

Hoe wordt de winst verdeeld?

De bestemming van de eventuele winst wordt in overeenstemming met de wet bepaald door de Algemene Vergadering. Aangezien de statuten van Supernova Coop de uitkering van winsten aan coöperanten uitsluit, wordt eventuele winst toegewezen aan uitgaven die overeenkomen met het bedrijfsdoel van de coöperatie.

Is het mogelijk om geld te verdienen met Supernova? Zijn dividenden mogelijk?

Nee, er is geen dividend verbonden aan Supernova-aandelen. Sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van kracht is, is het niet meer mogelijk om expliciet in de statuten op te nemen dat een coöperatie vermogenswinst uitsluit voor haar coöperanten, ook al is dit in tegenspraak met de filosofie van Supernova Coop. In onze statuten staat dat een coöperant alleen een terugbetaling kan krijgen voor het daadwerkelijk gestorte bedrag. Op dit bedrag is geen rente verschuldigd, afgezien van indexering van het aandeel aan de gezondheidsindex vanaf de datum van inschrijving.

Kan ik genieten van Tax Shelter of fiscale aftrekbaarheid?

Nee, want fiscale aftrekbaarheid (Tax Shelter) veronderstelt dat aan een aantal criteria wordt voldaan waaraan Supernova niet voldoet: haar bedrijfsdoel heeft betrekking op onroerend goed, ze werd meer dan 5 jaar geleden opgericht en ze heeft niet minimaal 10 VTE (voltijdse equivalenten) in dienst.

Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die worden ingezameld en opgenomen in je profiel zijn beschermd en blijven vertrouwelijk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de wet van 30 juli 2018. Ze worden alleen gebruiktom je betaling en vervolgens je opname van aandelen om je deelname te bevestigen en om je nuttige informatie te sturen over de activiteiten en projecten van de coöperatie. Alleen Supernova Coop mag deze informatie gebruiken. In overeenstemming met de wet heb je recht op inzage en rechtzetting van je gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Je kunt dit recht uitoefenen, of door contact op te nemen met Supernova Coop, Arenbergstraat 14, 1000 Brussel, contact@supernova.coop.

Facebook
Instagram
Mastodon
To top